Search form

Matiyo 9:9

9Pagkakamhan kaiza min-azi si Hisos dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga inngaranan kan Matiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Matiyo nga somakop ko kanao. Kamhan mintindeg si Matiyo kay an-iba iza kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index