Search form

Roma 1

1Hao si Pablo ya minsoyat kamazo. Kamhan hao ya sogoonon ni Hiso Kristo kay impili hao naiza dazaw pasarigan hao ka pagdara ka sindo na Diyos. 2Ini nga sindo ani ya insaad naiza pagpasoyat naiza ka mga karaang propita. 3Kamhan mahitenged ini ka Maanak na Diyos nga si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Ya pagkatao naiza kaliwat iza ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo. 4Kamhan inpakita na Ispirito na Diyos nga si Hisos ani matood nga Maanak na Diyos. Kamhan iza ya labaw ka gahem kay inbohi iza pagbalik garing ka lebeng. 5Iza nga si Kristo ani ya mintabang kanao daw minsarig kanao ka pagdara ka toong sindo doro ka tanan mga tao dazaw antoo siran daw antoman. 6Inlakip disab kamo nga mga taga Roma kay inpili kamo na Diyos dazaw mga sakop di kamo ni Hiso Kristo.

7Na, wani ya soyat nao kamazo nga tanan mga naazakan na Diyos doro ka siyodad nga Roma. Kamo ya mga inpili na Diyos dazaw mga maanak di kamo naiza. Gosto nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.

8Na, ka diri pen nao ipadazon ya kanaong pagpanan-og hon-ahen nao ini nga pagpanaba kamazo nga minpasalamat hao ka Diyos kay bisan hain nga dapit dini ka kalibotan imbantog di kamo nga mintoo gazed kamo kan Kristo. 9Ya Diyos mahagdam iza nga onay hao antabang kamazo ka pagpangamozo kanangiza. Iza gazed ya kanaong alagadan. Kamhan inhatag nao ya tanan naong kaogaringen ka pagwali ka sindo mahitenged ka toong Maanak. 10Onay hao ampangamozo ka Diyos nga togotan naiza hao ka pagbisita kamazo koman. 11Kay naazak gazed hao ankita kamazo dazaw mabahinan ta kamo ka mga panarangin garing ka Madazaw nga Ispirito na Diyos nga makarig-en ka kamazong pagsarig kan Kristo. 12Gosto hao nga magtinabangay kita ka isa daw isa ka pagsarig kan Kristo.

13Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, pakahagdamen ta kamo nga kapira hao anbisita kamazo kontana piro may nakabalabag kanao. Gosto hao anbisita kamazo kay dazaw dizan kamazo magpasakop hao kan Kristo ka mga iba pen nga tao singed ka pagpasakop nao ka mga tao nga diri kon Yodayo doro ka mga lain dapit nga in-azi nao. 14Kay insogo hao na Diyos ka pagwali ka tanan mga tao mahitenged kan Kristo bisan taga longsod siran, bisan taga bobong. Bisan ataas ya kanirang grado, bisan waray grado kinahanglan walihan sirang tanan. 15Agon doro kamazo nga nagahela ka siyodad nga Roma gosto gazed hao anwali ka sindo mahitenged kan Kristo.

16Dakola ya pagsarig nao kaini nga sindo kay ani ya gamiten na Diyos ka paglibri ka bisan sin-o nga tao ka silot ka toong mga sala. Hon-ahen ya mga Yodayo kamhan koman nga panahon nakaapil ya mga diri kon Yodayo. 17Kamhan ini nga sindo ani ya pagpasabot kanta kon onhon na Diyos pagkawa ka kantang mga sala dazaw matadeng di kita dizan ka toong pagseleng. Ini nga inhinang na Diyos pinaazi ka lamang ini ka pagtoo na tao kan Hisos, waray lain paazi. Kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya tao nga mintoo ka Diyos matadeng di iza, waray sala. Mahatagan disab iza ka kinabohi nga diri mawara kawanihen ka.

18Na, ya Diyos nga nagahela daked ka langit iza ya minpakita nga silotan ya mga tao kay maonga ya batasan niran hasta diri siran antahod kanangiza. Kay ya mga hinang niran nga maonga ani nakabalabag ka pagtoo na tao ka matood. 19Ya kahagdamanan na mga tao mahitenged ka Diyos inpasabot naiza kaniran nga maklaro gazed. Ya Diyos gazed ani ya nagapasabot kaniran. 20Sokad ka paghinang na Diyos ka kalibotan keteb koman bisan diri makita ya toong bayho inpasabot gazed naiza ya toong pagkaDiyos. Kay ya mga inhinang na Diyos ani ya impasabot kaniran nga iza ya matood nga Diyos daw labaw iza ka gahem kawanihen ka. Kamhan waray ikabaribad na tao paglaong nga diri iza mahagdam ka Diyos. 21Minkilala siran ka Diyos piro wara siran magsaza daw magpasalamat kanangiza. Hinoa ya kanirang inhena-hena polos binoang daw indegleman ya kanirang pagsabot. 22Silaong niran nga dakola ya kanirang kahagdamanan ambaza kay kolang ya pagsabot niran. 23Wara siran magsingba ka matood nga Diyos nga waray kamatazen. Hinoa nagahawag siran ka diyosdiyos nga inhinang niran. Ya hitsora singed ka bayho na tao nga mamolahay daw singed isab ka mga manokmanok daw mga ihalas daw isda.

24Agon inpasagdan siran na Diyos kay inharian siran na mga maongang beet. Malaw-ay gazed ya batasan niran dizan ka isa daw isa. 25Diri siran antoo ka matood mahitenged ka Diyos. Hinoa mintoo siran ka mga bakak. Ya Diyos nga Maghinangay ka tanan dini ka kalibotan wara siran maghawag kanangiza basta kay ya mga hininang naiza ka lamang ani ya inhawag niran daw in-alagadan. Ya Diyos nga Maghinangay ani kontana ya sazaen kawanihen ka. Matood gazed ini.

26Na, inpasagdan na Diyos ya mga tao kay gosto siran antoman ka batasan nga malaw-ay. Bisan ya mga babazi minbiza siran pagkolkol ka amaama kay babazi ya in-awes niran. 27Bisan ya mga amaama minbiza siran pagkolkol ka babazi kay amaama ya in-awes niran. Kamhan malaw-ay gazed ya batasan na mga amaama dizan ka isa daw isa kaniran. Waray kasipeg niran ka paghinang kaiton. Kamhan masakiten ya kanirang lawas daw nagakaonga di ya kanirang hena-hena kay insilotan siran ka batasan nga malaw-ay.

28Nagadomiri siran ka sindo na Diyos. Agon imbizaan di lamang siran na Diyos. Kamhan inharian siran na maonga nga hena-hena daw batasan. 29Intibe niran ya hena-hena niran ka paghinang ka maonga. Naazak gazed siran ka batasan nga malaw-ay. Maizaizahen siran. Gosto niran daeten ya mga iba nga tao. Magapan-arig daw talamono daw magain-away-away siran. Bakaken daw tigbetangbetang daw magatabi-tabì siran. 30Namalikas siran daw minkontara siran ka Diyos. Minhatag siran ka pagpakasipeg ka bisan sin-o nga tao. Mga hambogiro daw magaginarboso siran. Podo maonga ya tood niran. Min-ato gazed siran ka ginikanan. 31Wara siran mahagdam kon ono ya madazaw nga hinang kon ono ya maonga. Wara siran magtoman ka kanirang mga saad. Wara siran makaangay ka mga lomon niran. Waray kalooy niran ka tao. 32Bisan mahagdam siran ka balaed na Diyos nga nagalaong nga ya mga maongang batasan nga tao hokman iza ka kamatazen nagapadazon gihapon siran ka mga maonga nga hinang. Insaza disab niran ya mga nagabatasan kaiton nga mga maonga nga hinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index