Search form

Roma 1:11

11Kay naazak gazed hao ankita kamazo dazaw mabahinan ta kamo ka mga panarangin garing ka Madazaw nga Ispirito na Diyos nga makarig-en ka kamazong pagsarig kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index