Search form

Roma 1:13

13Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, pakahagdamen ta kamo nga kapira hao anbisita kamazo kontana piro may nakabalabag kanao. Gosto hao anbisita kamazo kay dazaw dizan kamazo magpasakop hao kan Kristo ka mga iba pen nga tao singed ka pagpasakop nao ka mga tao nga diri kon Yodayo doro ka mga lain dapit nga in-azi nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index