Search form

Roma 1:15

15Agon doro kamazo nga nagahela ka siyodad nga Roma gosto gazed hao anwali ka sindo mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index