Search form

Roma 1:16

16Dakola ya pagsarig nao kaini nga sindo kay ani ya gamiten na Diyos ka paglibri ka bisan sin-o nga tao ka silot ka toong mga sala. Hon-ahen ya mga Yodayo kamhan koman nga panahon nakaapil ya mga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index