Search form

Roma 1:18

18Na, ya Diyos nga nagahela daked ka langit iza ya minpakita nga silotan ya mga tao kay maonga ya batasan niran hasta diri siran antahod kanangiza. Kay ya mga hinang niran nga maonga ani nakabalabag ka pagtoo na tao ka matood.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index