Search form

Roma 1:20

20Sokad ka paghinang na Diyos ka kalibotan keteb koman bisan diri makita ya toong bayho inpasabot gazed naiza ya toong pagkaDiyos. Kay ya mga inhinang na Diyos ani ya impasabot kaniran nga iza ya matood nga Diyos daw labaw iza ka gahem kawanihen ka. Kamhan waray ikabaribad na tao paglaong nga diri iza mahagdam ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index