Search form

Roma 1:21

21Minkilala siran ka Diyos piro wara siran magsaza daw magpasalamat kanangiza. Hinoa ya kanirang inhena-hena polos binoang daw indegleman ya kanirang pagsabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index