Search form

Roma 1:23

23Wara siran magsingba ka matood nga Diyos nga waray kamatazen. Hinoa nagahawag siran ka diyosdiyos nga inhinang niran. Ya hitsora singed ka bayho na tao nga mamolahay daw singed isab ka mga manokmanok daw mga ihalas daw isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index