Search form

Roma 1:24

24Agon inpasagdan siran na Diyos kay inharian siran na mga maongang beet. Malaw-ay gazed ya batasan niran dizan ka isa daw isa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index