Search form

Roma 1:25

25Diri siran antoo ka matood mahitenged ka Diyos. Hinoa mintoo siran ka mga bakak. Ya Diyos nga Maghinangay ka tanan dini ka kalibotan wara siran maghawag kanangiza basta kay ya mga hininang naiza ka lamang ani ya inhawag niran daw in-alagadan. Ya Diyos nga Maghinangay ani kontana ya sazaen kawanihen ka. Matood gazed ini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index