Search form

Roma 1:26

26Na, inpasagdan na Diyos ya mga tao kay gosto siran antoman ka batasan nga malaw-ay. Bisan ya mga babazi minbiza siran pagkolkol ka amaama kay babazi ya in-awes niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index