Search form

Roma 1:27

27Bisan ya mga amaama minbiza siran pagkolkol ka babazi kay amaama ya in-awes niran. Kamhan malaw-ay gazed ya batasan na mga amaama dizan ka isa daw isa kaniran. Waray kasipeg niran ka paghinang kaiton. Kamhan masakiten ya kanirang lawas daw nagakaonga di ya kanirang hena-hena kay insilotan siran ka batasan nga malaw-ay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index