Search form

Roma 1:3

3Kamhan mahitenged ini ka Maanak na Diyos nga si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Ya pagkatao naiza kaliwat iza ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index