Search form

Roma 1:31

31Wara siran mahagdam kon ono ya madazaw nga hinang kon ono ya maonga. Wara siran magtoman ka kanirang mga saad. Wara siran makaangay ka mga lomon niran. Waray kalooy niran ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index