Search form

Roma 1:32

32Bisan mahagdam siran ka balaed na Diyos nga nagalaong nga ya mga maongang batasan nga tao hokman iza ka kamatazen nagapadazon gihapon siran ka mga maonga nga hinang. Insaza disab niran ya mga nagabatasan kaiton nga mga maonga nga hinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index