Search form

Roma 1:4

4Kamhan inpakita na Ispirito na Diyos nga si Hisos ani matood nga Maanak na Diyos. Kamhan iza ya labaw ka gahem kay inbohi iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index