Search form

Roma 1:5

5Iza nga si Kristo ani ya mintabang kanao daw minsarig kanao ka pagdara ka toong sindo doro ka tanan mga tao dazaw antoo siran daw antoman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index