Search form

Roma 1:7

7Na, wani ya soyat nao kamazo nga tanan mga naazakan na Diyos doro ka siyodad nga Roma. Kamo ya mga inpili na Diyos dazaw mga maanak di kamo naiza. Gosto nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index