Search form

Roma 1:8

8Na, ka diri pen nao ipadazon ya kanaong pagpanan-og hon-ahen nao ini nga pagpanaba kamazo nga minpasalamat hao ka Diyos kay bisan hain nga dapit dini ka kalibotan imbantog di kamo nga mintoo gazed kamo kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index