Search form

Roma 1:9

9Ya Diyos mahagdam iza nga onay hao antabang kamazo ka pagpangamozo kanangiza. Iza gazed ya kanaong alagadan. Kamhan inhatag nao ya tanan naong kaogaringen ka pagwali ka sindo mahitenged ka toong Maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index