Search form

Roma 10

1Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, gosto gazed nao nga malibri ya angay nao nga Yodayo ka silot ka kanirang mga sala agon nagapangamozo hao ka Diyos para kaniran. 2Mahagdam hao ka batasan niran nga gosto siran anpangalagad ka Diyos ambaza kay minsazep siran kay 3diri siran ansogot ka inhinang na Diyos nga pagtoo na tao kan Kristo magkaangay iza daw ya Diyos. Kamhan ya inhinang na mga Yodayo nagaozamet hinoa siran pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis ka mga karaan niran. Kamhan diri siran ansogot kan Kristo nga inhatag na Diyos dazaw magkaangay siran daw ya Diyos. 4Kay pagdateng ni Kristo kamhan di ya paggamit ka balaed nga imbilin ni Moysis. Kay kon antoo ya tao kan Kristo nakawa di ya toong mga sala. Kamhan inhinang na Diyos nga dizan ka toong pagseleng matadeng di ya tao.

5Na, kawandini pen minsoyat si Moysis mahitenged ka tao nga gosto antoman ka balaed dazaw iza di ya insaza na Diyos. Minlaong si Moysis nga kinahanglan waray sazep mo pagtoman ka tanan mga sogo na Diyos anipen mahatagan ko ka kinabohi nga diri mawara kawanihen ka. Ani ini ya impanaba ni Moysis. 6-7Basta kay lain ya sindo na Diyos kay may inhinang naiza dazaw magkaangay iza daw ya tao kon antoo ya tao kan Kristo. Minlaong ya sindo na Diyos nga waray kinahanglan mazo ka pagtoman ka mga kalised dazaw mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay minpakarimbaba hao kan Kristo kamazo. Kamhan napatay iza. Kamhan nabohi di iza pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya sindo nga garing ka Diyos. Kamhan kita nga tao waray mahimo nita ka pagtoman ka kalised singed kan Kristo. Anikay kinahanglan nita ya pagtoo ka inhinang ni Kristo.

8Kamhan ya sindo mahitenged kan Kristo masazon iton pagsabot. Naanad disab kamo pagpanaba daw inbetang disab mazo dalem ka hena-hena mazo dazaw diri magkalipat. 9Kay kon anpanaba iko ka mga iba mo nga nagalaong nga si Hiso Kristo ani ya matood nga Diyos, kon antoo iko nga minbohi ya Diyos kan Kristo pagbalik garing ka lebeng, malibri iko ka silot ka kanmong mga sala. 10Kay ya tao nga mintoo kan Kristo nakawa di matood ya toong mga sala. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di iza. Kamhan ya tao nga minpanaba nga si Kristo ani ya matood nga Diyos nalibri di matood iton nga tao ka silot ka toong mga sala. 11Kay kawandini pen minpasoyat ya Diyos nga nagalaong nga bisan sin-o ya antoo kan Kristo diri gazed iza magmahay. Ani ini ya pinasoyat na Diyos. 12Kay bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo waray pinalabi na Diyos kay iza ya Ama nirang tanan. Kamhan bisan sin-o ya anpatabang kanangiza panaranginan gazed iza ka madazaw. 13Kamhan minpasoyat ya Diyos nga nagalaong nga bisan sin-o ya anpatabang ka Ginoo malibri matood iza ka silot ka toong mga sala.

14Agon onhon sa niran paghawag kanangiza kon wara siran magtoo kanangiza? Onhon sa niran pagtoo kanangiza kon wara pen siran makabati ka sindo mahitenged kanangiza? Onhon sa niran pagpakabati kon wara iwali ini nga sindo? 15Kamhan diri mahimo ya pagdateng na tao ka pagsindo kaniran kon wara iza pakaroha na mga sakop ni Hisos. Kay minpasoyat ya Diyos mahitenged ka tao nga nagadara ka sindo nga nagalaong nga madazaw kay mindateng di ya tao nga nagadara ka sindo mahitenged kan Kristo! Ani ini ya pinasoyat na Diyos. 16Kamhan talagsa ka ya mga mintoo kaini nga sindo. Agon mintoman di ya mga panaba ni Isayas nga karaang propita na Diyos nga nagalaong nga Ginoo, daw sin-o ya mintoo ka inwali nami kaniran? Ani ini ya inpanaba ni Isayas. 17Na, isaben pen nao pagpanaba kamazo nga ya pagtoo na tao garing iton ka inpanalingahan naiza ka sindo mahitenged kan Kristo.

18Kamhan daw nakabati di ya mga Yodayo kaini nga sindo? Nakabati di matood siran kay dizan ka kasoyatan na Diyos inpasoyat naiza nga nagalaong nga ya pagwali na mga mindara ka sindo mahitenged kan Kristo mindateng di iton ka tanan mga tao dini ka kalibotan. Kamhan bisan hain ya dapit nakabati ya mga tao kaini nga sindo.

19Isaben na Diyos pagpanaba nga mahagdam matood ya mga Yodayo kaini nga sindo kay kawandini pen si Moysis ani ya mahon-a nga minpanaba mahitenged kaniran nga nagalaong nga pagtabang na Diyos ka mga tao nga diri kon sakop na mga Yodayo magaarig gazed ya mga Yodayo. Kamhan nazehet siran ka Diyos kay nalooy iza ka mga tao nga diri kon angay niran. Ani ini ya inlaong ni Moysis.

20Kamhan waray kahaldek ni Isayas pagpanaba naiza nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo ani ya mintoo ka sindo mahitenged kan Kristo kay kawandini pen minlaong iza nga ya mga tao nga wara mangita kanao siran hinoa ya inpakilala nao kon sin-o sa hao. Kamhan bisan wara siran magpangotana kon sin-o sa hao minpasabot hao kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas mahitenged ka mga tao nga diri kon Yodayo.

21Kamhan lain ya mga panaba ni Isayas mahitenged ka mga Yodayo nga kaliwatan ni Israil kay nagalaong iza nga bisan hangzoon nao siran diri gazed siran antoo kanao. Masinopaken gazed siran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas mahitenged ka batasan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index