Search form

Roma 10:1

1Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, gosto gazed nao nga malibri ya angay nao nga Yodayo ka silot ka kanirang mga sala agon nagapangamozo hao ka Diyos para kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index