Search form

Roma 10:10

10Kay ya tao nga mintoo kan Kristo nakawa di matood ya toong mga sala. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di iza. Kamhan ya tao nga minpanaba nga si Kristo ani ya matood nga Diyos nalibri di matood iton nga tao ka silot ka toong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index