Search form

Roma 10:11

11Kay kawandini pen minpasoyat ya Diyos nga nagalaong nga bisan sin-o ya antoo kan Kristo diri gazed iza magmahay. Ani ini ya pinasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index