Search form

Roma 10:13

13Kamhan minpasoyat ya Diyos nga nagalaong nga bisan sin-o ya anpatabang ka Ginoo malibri matood iza ka silot ka toong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index