Search form

Roma 10:14

14Agon onhon sa niran paghawag kanangiza kon wara siran magtoo kanangiza? Onhon sa niran pagtoo kanangiza kon wara pen siran makabati ka sindo mahitenged kanangiza? Onhon sa niran pagpakabati kon wara iwali ini nga sindo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index