Search form

Roma 10:16

16Kamhan talagsa ka ya mga mintoo kaini nga sindo. Agon mintoman di ya mga panaba ni Isayas nga karaang propita na Diyos nga nagalaong nga Ginoo, daw sin-o ya mintoo ka inwali nami kaniran? Ani ini ya inpanaba ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index