Search form

Roma 10:18

18Kamhan daw nakabati di ya mga Yodayo kaini nga sindo? Nakabati di matood siran kay dizan ka kasoyatan na Diyos inpasoyat naiza nga nagalaong nga ya pagwali na mga mindara ka sindo mahitenged kan Kristo mindateng di iton ka tanan mga tao dini ka kalibotan. Kamhan bisan hain ya dapit nakabati ya mga tao kaini nga sindo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index