Search form

Roma 10:19

19Isaben na Diyos pagpanaba nga mahagdam matood ya mga Yodayo kaini nga sindo kay kawandini pen si Moysis ani ya mahon-a nga minpanaba mahitenged kaniran nga nagalaong nga pagtabang na Diyos ka mga tao nga diri kon sakop na mga Yodayo magaarig gazed ya mga Yodayo. Kamhan nazehet siran ka Diyos kay nalooy iza ka mga tao nga diri kon angay niran. Ani ini ya inlaong ni Moysis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index