Search form

Roma 10:20

20Kamhan waray kahaldek ni Isayas pagpanaba naiza nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo ani ya mintoo ka sindo mahitenged kan Kristo kay kawandini pen minlaong iza nga ya mga tao nga wara mangita kanao siran hinoa ya inpakilala nao kon sin-o sa hao. Kamhan bisan wara siran magpangotana kon sin-o sa hao minpasabot hao kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas mahitenged ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index