Search form

Roma 10:21

21Kamhan lain ya mga panaba ni Isayas mahitenged ka mga Yodayo nga kaliwatan ni Israil kay nagalaong iza nga bisan hangzoon nao siran diri gazed siran antoo kanao. Masinopaken gazed siran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas mahitenged ka batasan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index