Search form

Roma 10:3

3diri siran ansogot ka inhinang na Diyos nga pagtoo na tao kan Kristo magkaangay iza daw ya Diyos. Kamhan ya inhinang na mga Yodayo nagaozamet hinoa siran pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis ka mga karaan niran. Kamhan diri siran ansogot kan Kristo nga inhatag na Diyos dazaw magkaangay siran daw ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index