Search form

Roma 10:4

4Kay pagdateng ni Kristo kamhan di ya paggamit ka balaed nga imbilin ni Moysis. Kay kon antoo ya tao kan Kristo nakawa di ya toong mga sala. Kamhan inhinang na Diyos nga dizan ka toong pagseleng matadeng di ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index