Search form

Roma 10:5

5Na, kawandini pen minsoyat si Moysis mahitenged ka tao nga gosto antoman ka balaed dazaw iza di ya insaza na Diyos. Minlaong si Moysis nga kinahanglan waray sazep mo pagtoman ka tanan mga sogo na Diyos anipen mahatagan ko ka kinabohi nga diri mawara kawanihen ka. Ani ini ya impanaba ni Moysis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index