Search form

Roma 10:6-7

6-7Basta kay lain ya sindo na Diyos kay may inhinang naiza dazaw magkaangay iza daw ya tao kon antoo ya tao kan Kristo. Minlaong ya sindo na Diyos nga waray kinahanglan mazo ka pagtoman ka mga kalised dazaw mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay minpakarimbaba hao kan Kristo kamazo. Kamhan napatay iza. Kamhan nabohi di iza pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya sindo nga garing ka Diyos. Kamhan kita nga tao waray mahimo nita ka pagtoman ka kalised singed kan Kristo. Anikay kinahanglan nita ya pagtoo ka inhinang ni Kristo.

8Kamhan ya sindo mahitenged kan Kristo masazon iton pagsabot. Naanad disab kamo pagpanaba daw inbetang disab mazo dalem ka hena-hena mazo dazaw diri magkalipat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index