Search form

Roma 10:9

9Kay kon anpanaba iko ka mga iba mo nga nagalaong nga si Hiso Kristo ani ya matood nga Diyos, kon antoo iko nga minbohi ya Diyos kan Kristo pagbalik garing ka lebeng, malibri iko ka silot ka kanmong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index