Search form

Roma 11

1Panan-ogan ta kamo nga bisan diri antoo ya mga Yodayo ka Diyos wara siran bizai na Diyos. Hao gazed ya Yodayo nga kaliwat na karaang tao nga si Israil singed kaniran. Kamhan ya apo nao nga si Binhimin ani ya kaliwat ni Abraham nga karaan na mga Yodayo. 2Diri mahimo ya pagsalikway na Diyos ka toong mga kasakopan nga impili naiza daan. Mahagdam kamo ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Iliyas nga karaang propita. Minmahay iza kay maonga ya batasan na toong mga angay nga Yodayo. Kamhan minhangzo iza ka Ginoo nga nagalaong nga 3Ginoo, inpamatay di niran ya kanmong mga propita. Inggeba disab niran ya mga haladanan dazaw diri ihalad ya mga ihazop kanmo. Kamhan isa ka hao koman nga nabilin nga propita mo. Kamhan inlopog hao niran dazaw patazen hao. Ani ini ya pagmahay ni Iliyas. 4Kamhan minsambag ya Diyos nga nagalaong nga diri kon isa ka iko kay inpili nao ya mga pitong ka libo nga ka tao nga Yodayo. Kamhan wara hao magtogot kaniran ka paghawag ka diyosdiyos inngaranan kan Baal. Ani ini ya sambag na Diyos kan Iliyas. 5Kamhan bisan koman nga panahon anika gihapon nga may mga talagsa ka nga Yodayo nga mintoo kan Kristo kay siran di ya inpili na Diyos kay inkaloy-an siran naiza. 6Kamhan ya pagpili na Diyos kaniran diri kon garing ka mga inhinang niran nga madazaw basta kay garing ka kalooy naiza kaniran. Kay kon garing ka mga inhinang niran waray kinahanglan niran ka kalooy na Diyos.

7Sabten mazo ini nga mga panaba nao. Bisan nagaozamet ya mga Yodayo pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis dazaw magkaangay siran daw ya Diyos wara gazed siran sazaa na Diyos. May mga talagsa ka nga Yodayo nga inpili na Diyos nga mintoo kan Kristo. Mataed ya mga diri antoo kan Kristo agon inpagahi na Diyos ya kanirang otok dazaw diri siran ansabot. 8Kay inpasoyat na Diyos daan mahitenged ka batasan niran nga nagalaong nga inpagahi nao ya otok niran. Kamhan bisan imbasa niran bisan inpanalinga niran ya matood nga panaba nga garing kanao diri siran magakasinabot. Ani ini ya kahimtang niran sokad ka mga karaan pen keteb koman.

9Bisan si Dabid nga karaang hari na mga Yodayo minlaong iza mahitenged ka batasan niran nga nagalaong nga ya pagpanarangin na Diyos kaniran ka madazaw ani hinoa ya makalit-ag kaniran. Ginoo, patazen mo siran pagdali bales ka kanirang mga sala. 10Padegleman mo isab ya kanirang hena-hena dazaw diri siran makasabot ka matood nga panaba nga garing kanmo. Tagan mo siran ka mga malised nga kaazi kawanihen ka. Ani ini ya pagsoyat ni Dabid.

11Panan-ogan pen ta kamo nga bisan singed ka naligad ya mga Yodayo kay diri siran ansogot kan Kristo may mahimo na Diyos ka pagpabalik kaniran ka pagtoo ka Diyos. Pagpakasopak niran ka Diyos inhinang naiza ya logar dazaw kamo nga mga diri kon Yodayo malibri kamo ka silot ka kamazong mga sala. Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw magaarig ya mga Yodayo kay pabaliken siran naiza kontana ka pagtoo niran kanangiza. 12Ya pagsopak na mga Yodayo ka Diyos ani ya sinogdan ka pagpanarangin naiza ka madazaw dizan ka tanan mga tao nga diri kon Yodayo. Kay pagsopak niran inpakita hinoa naiza ya toong kalooy dizan ka mga tao nga diri kon Yodayo. Na, kay-an ka pagtoman na tirmino ka pagbalik na mga mataed nga Yodayo ka Diyos panaranginan gazed siran na Diyos ka madazaw.

13Na, kamo nga mga diri kon Yodayo, wani ya panan-og nao kamazo kay hao ya insarigan na Diyos ka pagdara ka toong sindo dini kamazo. Antoman hao ka sogo na Diyos kanao 14dazaw an-arig ya mga angay nao nga Yodayo pagpakakita niran ka pagtabang nao kamazo. Kamhan dizan kaniran kon may mga antoo kan Kristo malibri matood siran ka silot ka kanirang mga sala. 15Kay ya pagbiza na Diyos ka mga Yodayo nakahimo iton ka pagtabang naiza kamazo nga mga diri kon Yodayo. Kay pagtoo mazo kan Kristo nakawa di ya pagkontara mazo ka Diyos. Kamhan kamo daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. Na, kay-an ka pagbalik na mga Yodayo ka Diyos panaranginan gazed siran na Diyos ka madazaw. Kamhan singed siran ka mga tao nga inbohi di pagbalik garing ka lebeng.

16Kay kawandini pen ya mga Yodayo ani ya mahon-ang kasakopan na Diyos kay impili naiza si Abraham nga kanirang karaan. Na, wani ya mga pamolinged mahitenged kan Abraham nga inpili na Diyos daw ya mga kaliwatan ni Abraham. Pamolinged ini nga ya tinapay singed iton kan Abraham daw ya toong kaliwatan kay pagtipak na mga Yodayo ka bag-o nga lotò dazaw ihalad ka Diyos kamhan ya bilin nga tinapay singed disab iton ka ihalad ka Diyos. Simpan ya liwaan singed isab iton kan Abraham daw ya toong kaliwatan kay kon impili na tag-iza ya gamot na liwaan impili disab naiza ya mga sap-ay na liwaan. 17Na, ya mga Yodayo singed siran ka liwaan nga intanem dizan ka pawa daw in-aligara na tag-iza. Kamhan kamo nga mga diri kon Yodayo singed kamo ka liwaan nga ihalas doro ka banwa. Kamhan in-otod na Diyos ya mga isang sap-ay na tanem dizan ka pawa kay diri kon madazaw iton. Kamhan insompay naiza ya mga sap-ay na liwaan nga ihalas. Kamhan minsaringsing dazon kay inlakip ka madazaw nga kinabohi na liwaan nga intanem dizan ka pawa. 18Kamhan kamo nga mga diri kon Yodayo diri kamo maghena-hena nga madazaw kamo ka mga Yodayo nga in-otdan na Diyos. Magtaremdem di kamo nga singed ka mga sap-ay ka lamang kamo. Diri kon kamo ya nagapakarig-en ka gamot basta kay ya gamot ani ya nagapakarig-en kamazo.

19Agon diri kamo magpagarbo magalaong nga madazaw kay in-otdan di ya mga sap-ay na liwaan dizan ka pawa dazaw kamo kay isompay. 20Na, bisan matood iton nga in-otdan siran na Diyos kay diri siran antoo, diri kamo maghena-hena nga kamo di ya nakalabaw kaniran. Ya pagtoo mazo kan Kristo anikay madazaw agon dazawen mazo ya batasan mazo. 21Kay kon in-otdan na Diyos ya mga sap-ay nga matood labi di isab ya pagsilot naiza kamazo kon ansazep kamo paghena-hena. 22Magtoon kamo nga matood ya kalooy na Diyos ka tao. Matood disab ya toong paghokom ka silot. Kamhan minsilot di iza ka mga Yodayo kay minbiza di siran ka pagtoo niran ka Diyos. Kamhan nalooy hinoa iza kamazo kon diri kamo magkalipat ka toong kalooy kamazo. Kay kon malipat kamo ka toong kalooy kamazo otdon disab kamo naiza singed ka pag-otod naiza ka sap-ay na liwaan. 23Na, kon anhinelsel ya mga Yodayo ipabalik siran na Diyos pagsompay kay may mahimo na Diyos ka pagpabalik pagsompay ka sap-ay nga in-otdan. 24Sabten mazo nga kamo nga mga diri kon Yodayo diri kon mga sap-ay nga matood kamo kay garing kamo ka liwaan nga ihalas doro ka banwa. Kamhan insompay kamo naiza dizan ka liwaan nga diri kon ihalas. Na, kon may mahimo na Diyos ka pagsompay kamazo labi disab ya mahimo naiza ka pagpabalik pagsompay ka mga sap-ay nga matood.

25Kanaong mga kaibahan nga diri kon Yodayo, pakahagdamen kamo nao ka matood nga intago na Diyos keteb koman kay basi dizan ka mga Yodayo magpalabawlabaw kamo ka kamazong kaogaringen. Na, ya indiri na mga Yodayo ka pagtoo ka Diyos diri kon kawanihen ka iton kay kon insakto di ya kataed na mga tao nga diri kon Yodayo nga minsakop di ka Diyos anipen ambalik ya mga Yodayo ka pagtoo niran ka Diyos. 26Kamhan malibri matood siran ka silot ka kanirang mga sala. Kamhan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga may Manlolowas nga andateng garing ka Siyon nga siyodad na mga Yodayo. Iza ya antabang kaniran nga mga kaliwatan ni Hakob dazaw ambiza siran ka batasan nga maonga. 27Pagpakakawa nao ka kanirang mga sinopak kanao matoman gazed ya daan saad nao kaniran. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

28Koman nga panahon ya mga Yodayo magakontara pen siran ka Diyos kay indiri niran ya sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan mahimo di ya pagtabang na Diyos kamazo nga mga diri kon Yodayo. Piro kawandini pen impili naiza ya mga karaan na mga Yodayo dazaw siran ya toong kasakopan. Agon siran pen ya mga kinaazakan na Diyos. 29Kay ya Diyos diri naiza isaben ya toong hena-hena mahitenged ka mga tao nga inpili naiza daw inpanaranginan. 30Izang mahon-a pen ka nagasakop pen ya mga Yodayo ka Diyos kamo nga mga diri kon Yodayo wara pen kamo magtoo ka Diyos. Basta kay koman nga panahon inkaloy-an hinoa kamo na Diyos kay ya mga Yodayo nga inpili na Diyos paghon-a diri siran ansogot ka sindo mahitenged kan Kristo. 31Pagsopak niran ka Diyos impakita naiza ya toong kalooy kamazo. Kamhan malooy sab iza kaniran kon ambalik disab siran kanangiza. 32Dizan ka pagseleng na Diyos bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo makasasala sirang tanan. Kamhan inhinang na Diyos nga mga piriso siran ka kanirang mga sala. Agon kinahanglan nirang tanan ya kalooy na Diyos.

33Dakola gazed ya kalooy na Diyos ka tanan mga tao. Dakola disab ya kasabtan daw kahagdamanan naiza. Diri kita mahagdam kon ono ya toong kabebet-en. Diri disab kita makasabot kon ono ya toong inhinang. 34Wani ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga daw sin-o ya nahagdam ka hena-hena na Diyos? Daw sin-o ya mahagdam pagsindo kanangiza? 35Daw sin-o ya makahatag kanangiza ka bisan ono dazaw balesan iza? Ani ini ya daan impasoyat na Diyos. 36Kay iza ya Maghinangay ka tanan. Iza disab ya nagadara ka tanan mga inhinang naiza. Kamhan inpakita niran nga iza ya pinakalabaw. Sazaen ta iza kawanihen ka. Matood gazed ini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index