Search form

Roma 11:1

1Panan-ogan ta kamo nga bisan diri antoo ya mga Yodayo ka Diyos wara siran bizai na Diyos. Hao gazed ya Yodayo nga kaliwat na karaang tao nga si Israil singed kaniran. Kamhan ya apo nao nga si Binhimin ani ya kaliwat ni Abraham nga karaan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index