Search form

Roma 11:10

10Padegleman mo isab ya kanirang hena-hena dazaw diri siran makasabot ka matood nga panaba nga garing kanmo. Tagan mo siran ka mga malised nga kaazi kawanihen ka. Ani ini ya pagsoyat ni Dabid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index