Search form

Roma 11:11

11Panan-ogan pen ta kamo nga bisan singed ka naligad ya mga Yodayo kay diri siran ansogot kan Kristo may mahimo na Diyos ka pagpabalik kaniran ka pagtoo ka Diyos. Pagpakasopak niran ka Diyos inhinang naiza ya logar dazaw kamo nga mga diri kon Yodayo malibri kamo ka silot ka kamazong mga sala. Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw magaarig ya mga Yodayo kay pabaliken siran naiza kontana ka pagtoo niran kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index