Search form

Roma 11:13

13Na, kamo nga mga diri kon Yodayo, wani ya panan-og nao kamazo kay hao ya insarigan na Diyos ka pagdara ka toong sindo dini kamazo. Antoman hao ka sogo na Diyos kanao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index