Search form

Roma 11:14

14dazaw an-arig ya mga angay nao nga Yodayo pagpakakita niran ka pagtabang nao kamazo. Kamhan dizan kaniran kon may mga antoo kan Kristo malibri matood siran ka silot ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index