Search form

Roma 11:15

15Kay ya pagbiza na Diyos ka mga Yodayo nakahimo iton ka pagtabang naiza kamazo nga mga diri kon Yodayo. Kay pagtoo mazo kan Kristo nakawa di ya pagkontara mazo ka Diyos. Kamhan kamo daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. Na, kay-an ka pagbalik na mga Yodayo ka Diyos panaranginan gazed siran na Diyos ka madazaw. Kamhan singed siran ka mga tao nga inbohi di pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index