Search form

Roma 11:16

16Kay kawandini pen ya mga Yodayo ani ya mahon-ang kasakopan na Diyos kay impili naiza si Abraham nga kanirang karaan. Na, wani ya mga pamolinged mahitenged kan Abraham nga inpili na Diyos daw ya mga kaliwatan ni Abraham. Pamolinged ini nga ya tinapay singed iton kan Abraham daw ya toong kaliwatan kay pagtipak na mga Yodayo ka bag-o nga lotò dazaw ihalad ka Diyos kamhan ya bilin nga tinapay singed disab iton ka ihalad ka Diyos. Simpan ya liwaan singed isab iton kan Abraham daw ya toong kaliwatan kay kon impili na tag-iza ya gamot na liwaan impili disab naiza ya mga sap-ay na liwaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index