Search form

Roma 11:18

18Kamhan kamo nga mga diri kon Yodayo diri kamo maghena-hena nga madazaw kamo ka mga Yodayo nga in-otdan na Diyos. Magtaremdem di kamo nga singed ka mga sap-ay ka lamang kamo. Diri kon kamo ya nagapakarig-en ka gamot basta kay ya gamot ani ya nagapakarig-en kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index