Search form

Roma 11:2

2Diri mahimo ya pagsalikway na Diyos ka toong mga kasakopan nga impili naiza daan. Mahagdam kamo ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Iliyas nga karaang propita. Minmahay iza kay maonga ya batasan na toong mga angay nga Yodayo. Kamhan minhangzo iza ka Ginoo nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index