Search form

Roma 11:22

22Magtoon kamo nga matood ya kalooy na Diyos ka tao. Matood disab ya toong paghokom ka silot. Kamhan minsilot di iza ka mga Yodayo kay minbiza di siran ka pagtoo niran ka Diyos. Kamhan nalooy hinoa iza kamazo kon diri kamo magkalipat ka toong kalooy kamazo. Kay kon malipat kamo ka toong kalooy kamazo otdon disab kamo naiza singed ka pag-otod naiza ka sap-ay na liwaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index