Search form

Roma 11:24

24Sabten mazo nga kamo nga mga diri kon Yodayo diri kon mga sap-ay nga matood kamo kay garing kamo ka liwaan nga ihalas doro ka banwa. Kamhan insompay kamo naiza dizan ka liwaan nga diri kon ihalas. Na, kon may mahimo na Diyos ka pagsompay kamazo labi disab ya mahimo naiza ka pagpabalik pagsompay ka mga sap-ay nga matood.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index